Menü

1. Általános rendelkezések

A Carlsberg Hungary Kft. (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-099612 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.; adószám: 13136859-2-13; telefon: +36-23-888-500; fax: +36-23-888-501; e-mail cím: vevoszolgalat@carlsberg.hu; képviseli: Marcin Leszek Burdach országos értékesítési igazgató; továbbiakban: „Carlsberg Hungary”) tiszteletben tartja a honlapot látogatók, valamint az interaktív hirdetésekre válaszoló személyek adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Carlsberg Hungary által gyűjtött adatokra és arra, hogy a Carlsberg Hungary hogyan kezeli és használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztatja Önt, mi a teendője, ha nem járul hozzá személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a honlap látogatása vagy a hirdetésekre történő válaszadás során. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően kezeljük, ugyanakkor a jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében adja meg vagy vonja vissza hozzájárulását az adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatait a Carlsberg Hungary a mindenkor hatályos jogszabályi kötelezettségek betartása mellett az alább felsorolt esetekben kezeli:

2.1.  Ha Ön kifejezetten – így például a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával – hozzájárult a személyes adatai jelen szabályzatban meghatározott célból történő kezeléséhez. A Carlsberg Hungary adatkezelésének jogalapja ebben az esetben az ÖnInfo tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

2.2.  Az adatkezelés a Carlsberg Hungary-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

2.3.  Az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti érdekvédelem.

2.4.  Az adatkezelés a Carlsberg Hungary vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelésének jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érdekérvényesítés. 

2.5.  Amennyiben Ön külön hozzájárult a reklám közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közléséhez, az adatkezelés jogalapja a reklám közvetlen megkereséssel történő közlése tekintetében a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”) 6. § (1) bekezdésének megfelelő, az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

3. A kezelt személyes adatok

A Carlsberg Hungary által kezelt adatok köre:

-      személyazonosságra vonatkozó adatok: az Ön neve, születési dátuma,

-      kapcsolattartási adatok: az Ön címe, telefonszáma, e-mail címe,

-      online forgalomra vonatkozó adatok: IP-cím, eszköz- és rendszerazonosítók, használt böngésző típusa, megtekintett tartalmak, valamint a tartózkodási hely, akár az IP-cím, akár a mobileszköz által továbbított információk alapján, banner kattintások számának követése, bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek,

-      az Ön által önkéntesen megadott további személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés).

Tekintettel arra, hogy a Carlsberg Hungary a számára megadott személyes adatok valóságát nem tudja ellenőrizni, ezek helyességéért minden esetben a Felhasználó felel, így a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Felhasználó részére elektronikus úton, e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a Carlsberg Hungary kifejezetten kizárja a felelősségét.

4. Kapcsolt honlapok

A www.somersbycider.com honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket, amelyek tekintetében a Carlsberg Hungary nem rendelkezik ellenőrzési jogosultsággal. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól. Ezért kérjük, tanulmányozza át a Carlsberg Hungary honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait. A Carlsberg Hungary nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

5. Az adatkezelés ideje

A Felhasználó személyes adatait kizárólag a 4. fejezetben foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig és időtartamig, illetve a Felhasználó esetleges tiltó nyilatkozatának feldolgozásáig, illetve a fiókja törléséig kezeljük. 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a jelen szabályzat 2.2., 2.3., illetve 2.4. pontja szerinti jogalap, az adatkezelés időtartama a jogi kötelezettség teljesítése, vagy a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges határidő.

Amennyiben a Felhasználó egy meghatározott promócióval összefüggésben adja meg a személyes adatait, úgy az adatkezelés határideje az adott promóció lezárulta a jelen pontban rögzítettekre figyelemmel.

Általánosságban az adatmegőrzési időszakok meghatározása az alábbiak figyelembevételével történik:

-      a kapcsolatunk időtartama (pl. fiók inaktiválása, vagy az Ön törvényes igénye a felismerésre vonatkozóan, amikor kapcsolatba lép velünk),

-      az adatok megőrzésére vonatkozó jogi előírások,

-      elévülési szabályok.

6. Adattovábbítás

Tekintettel arra, hogy a Carlsberg cégcsoport egy globális vállalat, az adatfeldolgozási célok teljesülésén dolgozó csapatok globális vagy több országra kiterjedő szerepkörökkel rendelkezhetnek, amelyek a világon bárhol lehetnek, ahol a Carlsberg cégcsoport működik.

Adattovábbításra sor kerülhet ennek megfelelően a Carlsberg cégcsoport vállalatai között, mivel az Ön érdeke is, hogy az Ön személyes adatait megosszuk azokkal a Carlsberg leányvállalatokkal, amelyeknek ismerniük kell azokat a jelen adatkezelési szabályzatban bemutatott adatkezelési tevékenységek végrehajtásához, például az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, az értékesítéshez vagy terméktámogatáshoz, a marketinghez, termékfejlesztési célokra, a termékek, szolgáltatások fejlesztése érdekében, az adatminőségi ellenőrzésekhez vagy biztonsági, szabályozói és megfelelőségi célokra.

Ezen túlmenően adattovábbítás történhet:

-      hirdetés nyújtásával kapcsolatban reklámügynökségekkel vagy harmadik felek webhelyein lévő hirdetéseket kezelő ügynökségekkel, valamint olyan alkalmazásokkal, amelyekben hirdetéseket láthat,

-      olyan további harmadik féllel, amely az adatkezelési cél eléréséhez szükséges tudással és tapasztalattal rendelkezik, így különösen tárhely szolgáltatók számára

-      a jelen adatkezelési szabályzatban bemutatott egyéb módokon, vagy olyan módon, amelyhez Ön egyébként hozzájárult.

A Carlsberg Hungary csak és kizárólag EGT államba továbbít adatot, amelyet úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

7. Profilalkotás és automatizált döntések

Az Ön érdeklődési körének megfelelő online tartalom biztosítása érdekében végezhetünk profilalkotást. Kombináljuk az Ön által megadott adatokat és az Ön online tevékenységére vonatkozó egyéb információkat (azaz azt a tartalmat, amelyet Ön a leggyakrabban megtekint), hogy így jobban megismerjük Önt és az Ön számára a profiljának megfelelő online tartalmat biztosítsunk. 

Csak abban az esetben hozunk Önre jelentős hatással bíró automatizált döntéseket Önről, ha (1) a döntés az Önnel fennálló szerződés részeként szükséges, vagy (2) rendelkezünk az Ön kifejezett beleegyezésével, vagy (3) törvény írja elő számunkra az adott technológia használatát, valamennyi esetben az Info tv. 6. § előírásainak betartásával. Ebben az esetben kellő időben előre értesítést küldünk.

A jelen pontban foglaltakkal szemben megilleti a tiltakozás joga az adatkezelési szabályzat 10. fejezet (h) pontjában foglaltaknak megfelelően.

8. A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben Ön megtekinti valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, és előzetes, az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ehhez, abban az esetben bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra az Ön számítógépén. Ilyen információ lehet például a Cookie vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabjuk honlapunkat vagy hirdetésünket. 

A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a Cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a Cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Cookiek eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary valamely honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

A Cookie-k általunk történő használatára és a Cookie-k kezelésére szolgáló lehetőségeire vonatkozó további információkat a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat.

9. Adatbiztonság – a személyes adatok védelme

A Carlsberg Hungary biztonságosan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával jogszerűen kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Carslberg Hungary csak az adatkezelési cél szempontjából releváns személyes adatokat és csak a felhasználási célt meg nem haladóan kezel, azokat más célra nem használja fel, ezeket csak addig tárolja, amíg a cél szempontjából szükséges. 

A személyes adatok megóvása, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a törvénytelen feldolgozástól, a jogtalan vagy véletlenszerű elvesztéstől, illetve a megsemmisüléstől és a sérüléstől történő megóvása érdekében megtesszük a szükséges technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket, ennek keretein belül a személyes adatokat olyan szervereken tároljuk, amelyek jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól való védelme érdekében a Carlsberg Hungary minden ésszerűen elvárható intézkedést megtett, illetve a személyes adatokhoz a Carlsberg Hungary munkavállalói csak a munkaköri kötelességük végrehajtása céljából férhetnek hozzá. Az alkalmazottainkat megismertetjük a személyes információk megfelelő használatával és kezelésével. A szolgáltatóinknak a miénkhez hasonló biztonsági intézkedéseket kell fenntartaniuk, továbbá biztonsági intézkedéseket vezetünk be a regisztrált Felhasználók személyazonosságának meghatározására, hogy a megfelelő jogok és korlátozások érvényesíthetők legyenek ezen Felhasználókra.

A személyes adataihoz a Carlsberg Hungary azon munkatársai férnek hozzá, akik a jelen szabályzat 4. fejezete szerinti adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek.

A megfelelő biztonsági intézkedések megtételére vonatkozó erőfeszítéseink ellenére az online böngészés jár bizonyos kockázattal, és nem tudjuk garantálni annak kockázatmentességét. 

10. A Felhasználók jogai

Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben Önt megillető jogokat a jelen adatkezelési szabályzat első bekezdésében feltüntetett e-mailre, vagy postai címre megküldött értesítés útján gyakorolhatja:

-      postai úton: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3., vagy

-      e-mailben: vevoszolgalat@carlsberg.hu

Emellett amennyiben hozzájárult a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő közléséhez, bármikor indoklás nélkül a fenti e-mail címen, vagy postai címen megtilthatja a jövőre nézve a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő közlését.

A Carlsberg Hungary az Ön által benyújtott, Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az írásban, vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti, illetőleg a döntésének megfelelő cselekményt ezen határidőn belül foganatosítja.

kérelmet a Carlsberg Hungary díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben a Carlsberg Hungary a közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti Öntől.

a)    Előzetes tájékozódáshoz való jog 

A Carlsberg Hungary az előzetes tájékozódáshoz való jog teljesítése érdekében a jelen szabályzatban tájékoztatja Önt az Info tv. 16. § szerinti elemekről, így: 

-      a Carlsberg Hungary, mint adatkezelő megnevezéséről és elérhetőségéről,

-      a tervezett adatkezelés céljáról,

-      az Önt az Info tv. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetéséről,

-      az adatkezelés jogalapjáról,

-      a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

-      a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről,

-      a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

-      az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

b)    Tájékoztatás, hozzáférés

Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A Carlsberg Hungary kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy személyes adatait maga a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az adatokat a Carlsberg Hungary, vagy a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, úgy a Carlsberg Hungary a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználónak a Carlsberg Hungary, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és – a Felhasználó kérelmének keretei között és annak függvényében – közli a Felhasználóval: 

-      a kezelt személyes adatok forrását,

-      az adatkezelés célját és jogalapját,

-      a kezelt személyes adatok körét,

-      a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét,

-      a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,

-      a Felhasználót az Info tv. alapján megillető jogokat, valamint azok érvényesítése módját,

-      profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és

-      a Felhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

c)    Helyesbítés

Jelen alpont rendelkezéseinek megfelelően, ha a Carlsberg Hungary által, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat a Carlsberg Hungary – különösen a Felhasználó kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy a Felhasználó által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Carlsberg Hungary mentesül az előző mondatban írt kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a Felhasználó sem bocsátja rendelkezésére, vagy a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

d)    Törlés

A Carlsberg Hungary a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, továbbá ha a jelen fejezet e) alpontjának (ii)-(iv) eseteiben meghatározott időtartam eltelt.

A Carlsberg Hungary a Felhasználónak az adatok törlésére vonatkozó kérelmét az Info tv. 20. § b) pontja esetén tagadhatja meg.

A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

e)    Adatkezelés korlátozása (zárolás)

A Carlsberg Hungary korlátozza az adatkezelést, ha

(i)            a Felhasználó vitatja a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg; a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, vagy

(ii)           jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de a Felhasználó írásbeli nyilatkozata vagy a Carlsberg Hungary rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a Felhasználó jogos érdekeit; a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, vagy

(iii)         jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de a Carlsberg Hungary vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges; ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig, vagy

(iv)         jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de a Carlsberg Hungary Info tv. alapján fennálló dokumentációs kötelezettsége teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges az Info tv. szerinti időpontig.

Az így korlátozott személyes adatokat a Carlsberg Hungary kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Carlsberg Hungary, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag a Felhasználó jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

A Carlsberg Hungary a korlátozás elrendeléséről a Felhasználót értesíti. A Carlsberg Hungary előzetesen értesíti a Felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról, abban az esetben, ha a korlátozásra az adatok pontosságának, helytállóságának vagy hiánytalanságának ellenőrzése miatt volt szükség.

f)     Tiltakozás

(i)     A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelés adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségessége (jelen szabályzat 2.4. pontja).

Amennyiben a Felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozik, úgy személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha a Carlsberg Hungary bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(ii)   Amennyiben a Felhasználó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A közvetlen üzletszerzés céljából kezelt adatok elleni tiltakozásra a Felhasználónak az általa más célból szolgáltatott adatközléstől elkülönülten is lehetősége van. 

g)    Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó adathordozhatósághoz való joga körében kérheti a Carlsberg Hungary-t, hogy a Carlsberg Hungary által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, valamint jogosult kérni a Carlsberg Hungary-t, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

 h)    Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az automatizált döntéshozatallal szembeni– ideértve a profilalkotást is – tiltakozása esetén a döntéshozatalban természetes személy is részt fog venni.

11. Jogorvoslat

a)    Hatósági jogérvényesítés

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor megkereséssel, panasszal, észrevétellel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5., vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.huwww.naih.hu), illetve kezdeményezheti ennek vizsgálatát, eljárásának lefolytatását a Carlsberg Hungary adatkezelésével, illetve intézkedésével kapcsolatban.

b)    Bíróságijogérvényesítés

A Felhasználó a Carlsberg Hungary, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert a Felhasználó – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

 Ha a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett a Carlsberg Hungary-től, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

A jogérvényesítés részletes módját, valamint a Carlsberg Hungary kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket, így az igényérvényesítési határidőket is az Info tv. tartalmazza.

12. Kapcsolt honlapok

A https://carlsberghungary.hu/hu/  honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket, amelyek tekintetében a Carlsberg Hungary nem rendelkezik ellenőrzési jogosultsággal. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól, ezért kérjük, tanulmányozza át a Carlsberg Hungary honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatkezelési szabályzatait. A Carlsberg Hungary nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

 

13. Kapcsolattartás

Amennyiben bármilyen további kérdése van a jelen adatkezelési szabályzattal kapcsolatban, kérjük, azokat a Carlsberg Hungary jelen adatkezelési szabályzat első oldalán szerepeltetett elérhetőségeire továbbítsa. 

14. Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan hozzájárul ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary az adatkezelési szabályzatban meghatározott célokból a személyes adatait kezelje.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő a 4. fejezetben rögzített célokból kezelje, egyúttal hozzájárul név és lakcímadatainak (elérhetési adatainak) a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez való felhasználásához.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érekeit nem sértik. 

Jelen nyilatkozat 2018.05.25. napjától hatályos, utolsó frissítés - az Info tv. hivatkozások tekintetében - 2018.07.26. napja. Carlsberg Hungary Kft. Minden jog fenntartva.